چرا به یو پی اس نیاز داریم؟

قطع ناگهانی برق باعث اختالل در اکثر فعالیتهای تجاری شده و در برخی موارد امکان ادامه آن را کاملا از بین میبرد. شرکتهای بسیاری را می توان نام برد که در اثر پیامدهای حاصل از قطع برق ورشکست شدهاند. تنها قطع برق شهر اثرات مخرب به همراه ندارد، بسیاری از دستگاههای الکتریکی نسبت به نارسائیهایی مانند:

(spikes) نوسانات شدید لحظه ای      

(Noises) نویزهای الکتریکی

(surges) اضافه ولتاژهای لحظه ای

(Brownouts) افت های طولانی ولتاژ

(Sags) افت های لحظه ای ولتاژ

(Blockout) قطع برق شهر

(Frequency Variation) نوسانات فرکانسی

(Switching Transient) زمان سوئیچینگ گذرا 

(Harmonics) و هارمونیک ها

حساس هستند. به اینگونه بارها اغلب “بارهای حساس” گفته می شود زیرا عملکرد مداوم آنها برای فعالیت تجاری یک شرکت حائز اهمیت است. از این روست که نیاز به یک منبع تغذیه در شرایط اضطراری یا در صورت بروز مشکلات فوق احساس می شود.


آخرین مقالات