قبل از نصب یو پی اس و باتری ها، چه نکاتی را باید مد نظر داشت؟

حمل و جا به جایی دستگاه را با رعایت نکات توصیه شده در دفترچه راهنمای کاربر انجام دهید .

شرایط محیطی محل نصب به لحاظ تراز بودن زمین ، ظرفیت تحمل وزن مجموع باتری ها و یو پی اس توسط کف ، دما ، رطوت ، رعایت فاصله جانبی یا فوقانی (بسته به مدل دستگاه) و… را در نظر داشته باشید.

شرایط جوی نا مناسب بر کارکرد صحیح یو پی اس و باتری  ها تاثیر گذار است .

دستگاه را نزدیک پنجره هایی که امکان باز شدن دارند ، قرار ندهید .

دقت کنید که اتصال زمین مناسب در محل نصب موجود باشد .

دقت کنید که ولتاژ و فرکانس برق ورودی دستگاه با مشخصات مندرج در دفترچه راهنمای کاربر مطابقت داشته باشد.

از جنس، نوع و سطح مقطع مناسب تمامی کابلهای ورودی و خروجی و رابط باتری، اتصاالت و فیوزهای حفاظتی اطمینان حاصل نمائید.

در نظر داشته باشید که خروجی یک یو پی اس در هر یک از حالتهای برق شهر یا باتری، میتواند دارای ولتاژ خطرناک باشد.

اتری ها میتوانند جهت افزایش زمان پشتیبانی به صورت موازی بسته شوند؛ استفاده نادرست از کابلها، تعداد و جهت باتری ها

در هر محفظه باتری، میتواند باعث بروز شوک الکتریکی و ایجاد جریانهای زیاد اتصال کوتاه شود.

مصرف کننده ها (فاز و نول مصرف کننده ها) بایستی مستقیما به یو پی اس و تابلوی مخصوص وصل شده و توزیع با بین فازها در صورت سه فاز بودن رعایت شود .

عملیات نصب و راه اندازی تماما بایستی توسط تکنسین آموزش دیده صورت پذیرد.


آخرین مقالات