عمر مفید باتری، چند سال است؟

باتری ها در انواع مختلف با طول عمرهای متفاوتی تولید میگردند، به صورت کلی باتری های نیکل کادمیوم دارای طول عمر زیاد میباشند، ولی چون دارای قیمت باال هستند معمولا کمتر استفاده میگردند، باتری های سرب اسید با درپوش باز (تر) دارای  قیمت کمتر با طول عمر متوسط بوده و نیاز به سرویس و نگهداری دارند. بهترین باتری با قیمت مناسب نوع سیلد اسید (سرب اسید با درپوش بسته) می باشد، اولا نیاز به سرویس و نگهداری ندارند . دوما دارای طول عمر 4 سال به بالا هستند . البته امروزه این باتری ها با طول عمر 10 سال نیز تولید میگردند.


آخرین مقالات